02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته اموربانکی

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته اموربانکی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته اموربانکی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی اموربانکی: اهدای زمان به دانشجویان اموربانکی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.